Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις - Όροι και προϋποθέσεις.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών – χρηστών – μελών που συλλέγουν οι ιστοσελίδες μας , κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της.
Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών – χρηστών – μελών από τις ιστοσελίδες μας προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό.
Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών – χρηστών – μελών των ιστοσελίδων μας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή και την ιδιοκτησία της Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης – χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις, συλλέγει προσωπικά δεδομένα:
• όταν ο επισκέπτης – χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του
• όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες του και
• όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή και εισέρχεται στα προωθητικά – διαφημιστικά προγράμματά του.
Η Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών – χρηστών – μελών για τρεις γενικούς λόγους:
• την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών – χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις
• την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών – χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις.
• την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.
Η Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις δεν αποθηκεύει στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί και κατά οποιοδήποτε τρόπο τα οικονομικά στοιχεία των πελατών της (στοιχεία πιστωτικής κάρτας, λογαριασμοί τραπεζών).

3. ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών – χρηστών – μελών του xymosrodi.gr & xymosrodi.com σε κανένα τρίτο φορέα, παρά μόνο εφόσον:
• Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών – χρηστών – μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων
• Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή – και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το xymosrodi.gr & xymosrodi.com καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών – μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το xymosrodi.gr & xymosrodi.com έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες – μέλη της Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις .
• Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
COOKIES
Η Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη – χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη – χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη – χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης – χρήστης της Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις , είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης – χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

4. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Η Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις μπορεί να περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών – χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν .

5. IP ADDRESSES

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στην Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας.

6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης – χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις .

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Κάντε την παραγγελία σας και πληρώστε με την πιστωτική σας κάρτα μέσω ασφαλούς σύνδεσης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα της συναλλαγής και των δεδομένων σας. Η Χυμός Ρόδι Η Απόλαυσις δεν συλλέγει και δεν έχει πρόσβαση σας στοιχεία σας τα οποία διαχειρίζονται τα συστήματα και οι μέθοδοι πληρομών σε ασφαλές περιβάλλον.

Οι Όροι Χρήσης, τους οποίους θα καλείστε να αποδεχτείτε στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση είναι ενδεικτικά: Νόμος 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ONLINE) ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η ιστοσελίδα (site) xymosrodi.gr & xymosrodi.com, χρησιμοποιεί για την ασφάλεια των συναλλαγών, ειδικό πρωτόκολλο ασφαλείας και κωδικοποιημένη διασύνδεση, που παρεμβάλλεται μεταξύ της συσκευής του χρήστη και της ιστοσελίδας xymosrodi.gr & xymosrodi.com.
Το SSL δημιουργεί μια ασφαλή σύνδεση μεταξύ του server που φιλοξενεί ένα website και του browser του επισκέπτη, προστατεύοντας έτσι όλες τις πληροφορίες που μεταφέρονται από και προς το website, όπως username, κωδικοί, αριθμοί πιστωτικών καρτών κτλ.
Κάθε φορά που ένας επισκέπτης εισέρχεται στο website σου, δημιουργείται μία κρυπτογραφημένη σύνδεση με τον browser που χρησιμοποιεί.
Ενδείξεις ασφάλειας. O επισκέπτης του website θα δει ένα λουκέτο και το https:// να εμφανίζεται στην γραμμή διευθύνσεων του browser του και θα ξέρει ότι οι πληροφορίες του είναι ασφαλείς.15.5. Κρυπτογραφημένη μεταφορά δεδομένων. Όλα τα δεδομένα που μεταφέρονται από και προς το website σου κρυπτογραφούνται ώστε να μη μπορεί κάποιος τρίτος, χωρίς την απαιτούμενη εξουσιοδότηση, να τα διαβάσει ή να τα υποκλέψει.
Το SSL (Secure Sockets Layer) πιστοποιητικό, επικυρώνει την αυθεντικότητα του website και κρυπτογραφεί τις πληροφορίες που οι online επισκέπτες στέλνουν και λαμβάνουν από αυτό. Κάθε φορά που ένας χρήστης παρέχει εμπιστευτικές πληροφορίες (κωδικοί, αριθμοί πιστωτικών καρτών κτλ), δημιουργείται μια ασφαλής σύνδεση με τον browser του χρήστη διασφαλίζοντας ότι κανένας τρίτος δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτές.Έτσι και εφόσον η ιστοσελίδα (site) xymosrodi.gr & xymosrodi.com χρησιμοποιει ένα SSL πιστοποιητικό, προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών, ή χρηστών ή πελατών ή μελών και διασφαλίζει τις online συναλλαγές με αυτούς.

9. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΩΝ

Ο κάθε χρήστης, επισκέπτης, πελάτης ή μέλος της ιστοσελίδας (site) xymosrodi.gr & xymosrodi.com, θα πρέπει να έχει διαβάσει προσεκτικά τους παραπάνω όρους χρήσης και σε περίπτωση που δεν έχει καταλάβει κάτι, θα πρέπει να επικοινωνήσει, με την ιστοσελίδα, μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας (contact form), έτσι ώστε να του παραχθούν εξηγήσεις.
Εφόσον ο κάθε χρήστης, επισκέπτης, πελάτης ή μέλος της ιστοσελίδας (site) xymosrodi.gr & xymosrodi.com, έχει διαβάσει και έχει καταλάβει τους όρους χρήσεις και τις προϋποθέσεις και συμφωνεί με αυτούς, τότε η ιστοσελίδα (site) δεν φέρνει καμιά ευθύνη, για οτιδήποτε ηθική, οικονομική και άλλη ζημιά υποστεί.